top of page
PRIVACYVERKLARING SMITS DAKBEDEKKINGEN


Bedrijfsgegevens
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door Rob Smits Dakbedekkingen Merselo B.V. gevestigd in Merselo, hierna te noemen Smits Dakbedekkingen, en kantoor-houdende aan de Metaalweg 14, 5804 CG te Venray ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12033286.


Persoonsgegevens
Smits Dakbedekkingen kan persoonsgegevens van u of uw bedrijf verwerken omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hiervoor heeft u uw gegevens aan ons verstrekt per telefoon of door het invullen van een contactformulier via de website. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

  • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);

  • Bedrijfsnaam, rechtsvorm, factuuradres;

  • Telefoonnummer;

  • E-mailadres;

  • IBAN nummer


Verwerkingsdoelen, rechtmatige grondslag
Smits Dakbedekkingen heeft uw gegevens nodig om contact met u op te nemen ter uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en/of om onze verplichtingen voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen. Daarnaast om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: 

  • Het opnemen van telefonisch contact wanneer daar door u om gevraagd wordt;

  • Schriftelijk benadering (per e-mail en/of post) wanneer daar door u om gevraagd wordt;

  • Contact met u op te nemen voor het uitvoeren van diensten opgemaakt in een offerte en/of opdracht;

  • Het verzenden van facturen en afhandelen van betalingen;

  • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Bewaartermijn
Smits Dakbedekkingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke
bewaartermijn gelden, houdt Smits Dakbedekkingen zich aan de wettelijke bewaartermijn.


Delen van persoonsgegevens met derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Smits Dakbedekkingen verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smits Dakbedekkingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging
Smits dakbedekkingen neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegeven tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen. Zo versturen wij u gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL-certificaat). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op telefoonnummer 0478 - 546 527 of per mail naar info@smitsdakbedekkingen.nl.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smits Dakbedekkingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Social media
De content van onze website delen we via social media. Dit doen we door middel van de social media buttons Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest en Youtube. Lees de privacy-verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smits Dakbedekkingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@smitsdakbedekkingen.nl. Het is hierbij wel belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn. Smits Dakbedekkingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De privacyverklaring is te vinden op onze website (www.smitsdakbedekkingen.nl).

0478-546527

bottom of page